រូបិយប័ណ្ណ ទំហំឥណទាន រយៈពេលឥណទាន អត្រាការប្រាក់/កម្រៃសេវា (*)
ម៉ូតូ ឡាន ម៉ូតូ ឡាន ម៉ូតូ ឡាន
 • រៀល
 • ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ ២០លានរៀល ឬ ៥,០០០ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់៤០០លានរៀល ឬ ១០០,០០០ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់៥ឆ្នាំ រហូតដល់៧ឆ្នាំ ចាប់ពី ១.៤៩% ក្នុងមួយខែ ចាប់ពី ០.៦៥% ក្នុងមួយខែ
ទ្រព្យធានា លក្ខខណ្ឌ ឯកសារតម្រូវ ឯកសារបន្ថែម(បើមាន)
 • កាតគ្រី​(បណ្ណសម្គាល់ យានយន្ត)
 • ជានីតិបុគ្គល ឬរូបវន្តបុគ្គល
 • មាន​ទីលំនៅ​អចិន្រ្តៃយ៍​ច្បាស់លាស់
 • មានប្រភពចំណូលទៀងទាត់
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • លិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ/ស្នាក់នៅ
 • បណ្ណបើកបរ​ (សម្រាប់ឡាន)
 • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល

ករណីជារូបវន្តបុគ្គល :

 • កិច្ចសន្យាការងារ ឬ
 • របាយការណ៍គណនីធនាគារ

ករណីជានីតិបុគ្គល :

 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ឬ
 • ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់
 • វិក្កយបត្រទឹក-ភ្លើង
 • ឯកសារតម្រូវផ្សេងទៀត តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
លក្ខខណ្ឌពិសេស
 • មិនត្រូវការទ្រព្យធានា
 • នៅផ្ទះជួលក៏អាចខ្ចីបាន
 • កម្រៃសេវា 0%
 • អាចបង់សងប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ
 • បង់ផ្ដាច់មុនកំណត់គ្មានពិន័យ
 • ឯកសារងាយស្រួល  និងអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • កាតគ្រីដាក់ឈ្មោះលោកអ្នក
 • ថែមជូនកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងពិសេស៖ ចោរកម្ម ប៉ះពារខូចខាត និងសំណងភាគីទី៣

(*) ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០)

ដាក់ពាក្យសុំខ្ចីឥឡូវនេះ