ឥណទានជួសជុល-​កែលម្អគេហដ្ឋាន

​ឥណទាន​ជួសជុល​កែ​លម្អ​គេហដ្ឋាន​ ​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​ ​សម្រាប់​ការ​ជួសជុល​កែ​លម្អ​/​ការ​ស្ដារ​ប្រសើរ​ឡើង ឬការសង់បំពេញ​បន្ថែម

ឥណទានយានយន្ត

ឥណទាន​យានយន្ត​ ​គឺជា​ប្រាក់​ក​ម្ចី​ដែល​ធនាគារ​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​ដែល​មាន​ប្រាក់ចំណូល​ ​ឬ​មុខរបរ​ទៀងទាត់​ ​ក្នុង​គោលបំណង​ទៅ​ទិញ​យានយន្ត​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ក្រុម​គ្រួសារ​