ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

​លោក​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិ​បាល​របស់​ ​ធនាគា…