I. ឥណទានអាជីវកម្ម Business Loan

១.តើប្រភេទអាជីវកម្មអ្វីខ្លះដែលធនាគារអាចផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន?

អាចផ្តល់ឥណទានដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលកំពុងមានស្រាប់ និងអាជីវកម្មបង្កើតថ្មី លើវិស័យ៖

 • ជំនួញជួញដូរ
 • សេវាកម្ម
 • ភោជនីយដ្ឋាន និងសណ្ឋាគារ
 • សំណង់ អចលនទ្រព្យ
 • កសិកម្ម
 • ឧស្សាហកម្ម
 • កម្មន្តសាល (ផលិតកម្ម)
 • ការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈ
 • ដឹកជញ្ជូន

៤.តើតម្រូវឲ្យមានឯកសារអ្វីខ្លះទើបអាចស្នើសុំឥណទានអាជីវកម្មបាន?

ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ឯកសារ និងទីតាំងទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ ឯកសារអាជីវកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត​ ឬលិខិតឆ្លងដែន ។
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងៗ
ប្លង់រឹង

 • វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ឬ ​
 • ប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិ ឬ
 • ប័ណ្ណស្លាបមាន់
ប្លងទន់

 • ឯកសារកម្មសិទ្ធទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរស្រុក/ខណ្ឌ
 • ឯកសារកម្មសិទ្ធទទួលស្គាល់តដោយអាជ្ញាធរឃុំ/សង្កាត់
ទីតាំង

រាជធានីភ្នំពេញ

ឬខេត្តកណ្តាល

(ប្រសិនបើមាន)

 • លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម ប័ណ្ណ
 • ប័ណ្ណប៉ាតង់
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ

៥.តើឥណទានអាជីវកម្មអាចផ្តល់កម្ចីលើទំហំ អត្រាការប្រាក់ និងរយៈពេល រហូតដល់ប៉ុន្មាន?

ឥណទានអាជីវកម្មអាចផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជន៖

 • ទំហំរហូតដល់ ២ ប៊ីលានរៀល ឬ៥០០,០០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី ០.៨៣% ក្នុងមួយខែ
 • រយៈពេល រហូតដល់ ១០ឆ្នាំ

៦.តើធនាគារមានផ្តល់ជូនលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដល់អតិថិជន ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានអាជីវកម្ម?

ឥណទានអាជីវកម្មរបស់ធនាគារមានលក្ខណៈពិសេសដូចតទៅ៖

 • សងផ្តាច់មុនកាលកំណត់ ពុំគិតប្រាក់ពិន័យ​
 • បង់រំលោះប្រាក់ដើមមួយចំណែក ពុំគិតប្រាក់ពិន័យ
 • ពុំចាំបាច់រត់ការឯកសារទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ (ហ៊ីប៉ូតែក) សម្រាប់ទំហំឥណទានរហូត
 • ដល់១២០លានរៀល ឬ៣០,០០០ ដុល្លារ
 • អាចបង់សងប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ

៧.តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈពិសេសនៃការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ធនាគារសម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ឥណទានអាជីវកម្ម?

ការផ្តល់សេវាកម្មឥណទានអាជីវកម្មរបស់ធនាគារមានលក្ខណៈពិសេសដូចតទៅ៖

 • រៀបចំឯកសារឥណទានជូនអតិថិជនបានឆាប់រហ័ស
 • អាចបើកប្រាក់កម្ចីតាមរយៈមូលប្បទានបត្រ ឬការផ្ទេរចូលគណនីអតិថិជនដែលមាននៅតាមបណ្តាធនាគារដៃគូ
 • មានសេវារត់ការឯកសារទ្រព្យដាក់ធានាឥណទានជាមួយអាជ្ញាធរជំនួសអតិថិជន

៨.តើកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឥណទានអាជីវកម្ម អតិថិជនអាចខ្ចីបន្ថែមបានដែរឬទេ?

កំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឥណទាន អតិថិជនអាចខ្ចី៖

 • ខ្ចីបន្ថែមលើឥណទានចាស់ (Additional loan)
 • ខ្ចីឥណទានថ្មីដើម្បីបង់ផ្តាច់ឥណទានចាស់ (Top Up)

៩. តើអតិថិជនអាចខ្ចីបានទំហំប៉ុន្មាន ធៀបនឹងតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំ?

អតិថិជនអាចខ្ចីបានទំហំរហូតដល់ ៨៣% ធៀបនឹងតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំ ។

១០. ប្រសិនបើតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំផ្ទាល់ខ្លួនមិនគ្រប់ទំហំឥណទានស្នើសុំ តើអតិថិជនត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

អតិថិជននៅតែអាចខ្ចីបានតាមទំហំដែលត្រូវការ ប្រសិនបើមានភាគីទីបី​ ឬសាច់ញាតិយល់ព្រមដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំបង្រ្គប់ជំនួសអតិថិជន ។

II. ឥណទានគេហដ្ឋាន Housing Loan

១. តើធនាគារមានដៃគូសហការឥណទានគេហដ្ឋាន ជាមួយគម្រោងអចលនទ្រព្យណាខ្លះ?

ធនាគារផ្តល់ឥណទានគ្រប់គម្រោងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល

២. តើធនាគារផ្តល់ ឥណទានគេហដ្ឋាន សម្រាប់គេហដ្ឋាន ប្រភេទណាខ្លះ ?

សម្រាប់ទិញគេហដ្ឋានថ្មី ឬទិញគេហដ្ឋានដែលគេកំពុងរស់នៅស្រាប់ មានដូចជា៖ ផ្ទះល្វែង ផ្ទះវីឡា ផ្ទះអាជីវកម្ម

៤.តើតម្រូវឲ្យអតិថិជនមានឯកសារអ្វីខ្លះទើបអាចស្នើសុំឥណទានគេហដ្ឋានបាន?

ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ឯកសារទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ ឯកសារតម្រូវ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត​ ឬលិខិតឆ្លងដែន ។
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងៗ
 • ប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់ ឬប័ណ្ណបំបែកក្បាលដីអមកិច្ចសន្យាទិញលក់ចេញដោយចៅសង្កាត់
 • កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់គម្រោង
 • លិខិតទិញលក់ ឬលិខិតកក់ប្រាក់ជាមួយម្ចាស់គម្រោង

៥.តើធនាគារអាចផ្តល់ឥណទានគេហដ្ឋាន ទំហំ អត្រាការប្រាក់ និងរយៈពេល រហូតដល់ប៉ុន្មាន?

ធនាគារអាចផ្តល់ឥណទានគេហដ្ឋានជូនអតិថិជន៖

 • ទំហំរហូតដល់ ២ ប៊ីលានរៀល ឬ៥០០,០០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី ០.៨៣% ក្នុងមួយខែ
 • រយៈពេល រហូតដល់១៦ឆ្នាំ

៨. តើធនាគារផ្តល់ជូនលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដល់អតិថិជន ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានគេហដ្ឋាន?

ឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ធនាគារមានលក្ខណៈពិសេសដូចតទៅ៖

 • រៀបចំឯកសារឥណទានជូនអតិថិជនបានឆាប់រហ័ស
 • ពុំចាំបាច់រត់ការឯកសារទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ (ហ៊ីប៉ូតែក) សម្រាប់ឥណទានទំហំរហូតដល់១២០ លានរៀល ឬ៣០,០០០ ដុល្លារ
 • អាចបើកប្រាក់កម្ចីតាមរយៈមូលប្បទានបត្រ ឬការផ្ទេរចូលគណនីអតិថិជនដែលមាននៅតាមបណ្តាធនាគារដៃគូ
 • អតិថិជនអាចបើកប្រាក់តាមដំណាក់កាលដើម្បីជួសជុលកែលម្អគេហដ្ឋាន
 • បង់រំលោះប្រាក់ដើមមួយចំណែក ពុំគិតប្រាក់ពិន័យ
 • សងផ្តាច់មុនកាលកំណត់ ពុំគិតប្រាក់ពិន័យ​
 • អាចបង់សងប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ

III. ឥណទានជួសជុលកែលម្អគេហដ្ឋានHome Improvement Loan

១.តើអ្វីជាឥណទានជួសជុល-កែលម្អគេហដ្ឋាន?

ឥណទានជួសជុល-កែលម្អគេហដ្ឋានជាឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងជួសជុល-កែលម្អគេហដ្ឋានដើម្បីបង្កើនសោភ័ណភាព សុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរស់នៅ

២.តើតម្រូវឲ្យអតិថិជនមានឯកសារអ្វីខ្លះទើបអាចស្នើសុំឥណទានជួសជុល-កែលម្អគេហដ្ឋាន បាន?

ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ឯកសារទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ ឯកសារតម្រូវ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត​ ឬលិខិតឆ្លងដែន ។
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងៗ
 • ប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់
 • លិខិតបញ្ជាក់អនុញ្ញាតសាងសង់ ឬលិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក្នុងករណីច្បាប់តម្រូវ

៣.តើធនាគារផ្តល់ជូនលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដល់អតិថិជន ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានជួសជុល-កែលម្អគេហដ្ឋាន?

ឥណទានជួសជុលកែលម្អគេហដ្ឋានរបស់ធនាគារមានលក្ខណៈពិសេសដូចតទៅ៖

 • រៀបចំឯកសារឥណទានជូនអតិថិជនបានឆាប់រហ័ស
 • ពុំចាំបាច់រត់ការឯកសារទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ (ហ៊ីប៉ូតែក) សម្រាប់ទំហំឥណទានរហូតដល់១២០លានរៀល ឬ៣០,០០០ ដុល្លារ
 • អាចបើកប្រាក់កម្ចីតាមរយៈមូលប្បទានបត្រ ឬការផ្ទេរចូលគណនីអតិថិជនដែលមាននៅតាមបណ្តាធនាគារដៃគូ
 • អតិថិជនអាចបើកប្រាក់តាមដំណាក់កាលដើម្បីជួសជុលកែលម្អគេហដ្ឋាន
 • បង់រំលោះប្រាក់ដើមមួយចំណែក ពុំគិតប្រាក់ពិន័យ
 • សងផ្តាច់មុនកាលកំណត់ ពុំគិតប្រាក់ពិន័យ​
 • អាចបង់សងប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ

៤. តើធនាគារអាចផ្តល់ឥណទានជួសជុល-កែលម្អគេហដ្ឋាន ទំហំ អត្រាការប្រាក់ និងរយៈពេល រហូតដល់ប៉ុន្មាន?

ធនាគារអាចផ្តល់ឥណទានជួសជុល-កែលម្អគេហដ្ឋានជូនអតិថិជន៖

 • ទំហំរហូតដល់ ២ ប៊ីលានរៀល ឬ៥០០,០០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី ០.៨៣% ក្នុងមួយខែ
 • រយៈពេល រហូតដល់១០ឆ្នាំ

IV. ឥណទានយានយន្ត Auto Loan

១.តើធនាគារអាចផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន សម្រាប់ការទិញយានយន្តប្រភេទណាខ្លះ?

 • ទិញម៉ូតូ ៖ ថ្មី
 • ទិញរថយន្ត ៖ ថ្មី ឬមួយទឹក(ក្រដាសពន្ធ ឬស្លាកលេខ)

៣.តើធនាគារតម្រូវឲ្យអតិថិជនមានទឹកប្រាក់ចូលរួម ប៉ុន្មានភាគរយ ទើបអាចស្នើសុំឥណទានយានយន្តបាន?

យ៉ាងហោច២០% ។ ប៉ុន្តែក៏មានករណីតិចជាងនេះ អាស្រ័យលើស្ថានភាពអតិថិជនជាក់ស្ដែង។

៤.តើអតិថិជនត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះទើបអាចស្នើសុំឥណទានយានយន្តបាន?

ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ/អាសយដ្ឋាន ទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ ឯកសារប្រាក់ចំណូល
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត​ ឬលិខិតឆ្លងដែន ។
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ
 • បណ្ណបើកបរ​ (សម្រាប់រថយន្ត)
 • លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ
 • យានយន្តដែលទិញ ដោយតម្រូវឱ្យតម្កល់បណ្ណសម្គាល់យានយន្ត(កាតគ្រី)នៅធនាគារ ។
ករណីជារូបវន្តបុគ្គល:

 • កិច្ចសន្យាការងារ ឬរបាយការណ៍គណនីធនាគារ

ករណីជានីតិបុគ្គល:

 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម/ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ

៥.តើធនាគារអាចផ្តល់ឥណទានយានយន្ត ទំហំ អត្រាការប្រាក់ និងរយៈពេល រហូតដល់ប៉ុន្មាន?

ឥណទានយានយន្ត អាចផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជន៖

ម៉ូតូ៖
 • ទំហំរហូតដល់ ២០ លានរៀល ឬ៥,០០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី១.៤៩% ក្នុងមួយខែ
 • រយៈពេលរហូតដល់ ៥ឆ្នាំ
រថយន្ត៖
 • ទំហំរហូតដល់ ៤០០ លានរៀល ឬ១០០,០០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី០.៦៥% ក្នុងមួយខែ
 • រយៈពេលរហូតដល់ ៧ឆ្នាំ

៦.តើឥណទានយានយន្តមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះសម្រាប់អតិថិជន?

ឥណទានយានយន្តរបស់ធនាគារមានលក្ខណៈពិសេសដូចតទៅ៖

 • មិនត្រូវការដាក់ដី/ផ្ទះជាទ្រព្យធានា
 • នៅផ្ទះជួលក៏អាចខ្ចីបាន
 • មិនគិតកម្រៃសេវាអ្វីទាំងអស់
 • អាចបង់សងប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ
 • កាតគ្រីដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកខ្ចី
 • ថែមជូនកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងពិសេស៖​ រ៉ាប់រងលើ ចោរកម្ម ប៉ះពារខូចខាត និងសំណងភាគីទី៣ ។