ព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍

ក្នុងអំឡុងពេលសាកល្បងការងារ៖

 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍គោល (តាមមុខដំណែង)
 • ឯកសណ្ឋាន (បុគ្គលិកជួរមុខ និងតាមមុខដំណែង)

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសាកល្បងការងារ កម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម៖

 • ប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ត
 • ភាគកម្មក្នុងប្រាក់ចំណេញ
 • បុព្វលាភ (ចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ និងភ្ជុំបិណ្ឌ)
 • អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
 • ប្រាក់រង្វាន់ស្នាដៃប្រចាំឆ្នាំ
 • ចំណាយទូរស័ព្ទលើការប្រើប្រាស់ទូទៅក្នុងការងារ
 • ការព្យាបាលសុខភាព
 • សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ
 • ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព
 • ថ្លៃឈ្នួលម៉ូតូ និងថ្លៃសាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់

ដាក់ពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារ