ពេលម៉ោងបម្រើអតិថិជន ថ្ងៃឈប់សម្រាក
ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
សម្រាប់ការិយាល័យកណ្តាល
ម៉ោង៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច
សម្រាប់ការិយាល័យសាខា
ម៉ោង៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច
ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ (សៅរ៍-អាទិត្យ)
ថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកសាធារណៈ
សម្គាល់

នៅពេលដែលធនាគារ មិនបើកបម្រើសេវានៅតាមការិយាល័យ លោកអ្នក នៅតែអាចទទួលព័ត៌មានផ្សេងៗបាន តាមតម្រូវការ តាមរយៈ៖

គេហទំព័រ៖ www.dpbank.com.kh
ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន ៖ 012/ 093/ 090 87 2000