ទំហំធំបំផុត៖ ២MB
    ប្រភេទ៖ jpg, jpeg, png, pdf, doc ឬ docx.