• ​គេហទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​សម្រាប់​គោលបំណង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ទូទៅ​តែប៉ុណ្ណោះ​។​ ​ថ្វីបើ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ធានា​សុ​ក្រិត​ភាព​នៃ​ព័ត៌មាន​ក៏ដោយ​ ​ក៏​ធនាគារ​ឯកទេស​ ​ដូនពេញ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​កំហុស​ឆ្គង​ ​និង​ព័ត៌មាន​ដែល​ខ្វះខាត​ឡើយ​។​
  • ​រាល់​ព័ត៌មាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​មិនគួរ​ពឹងផ្អែក​ជា​ការ​ប្រឹក្សា​វិជ្ជាជីវៈ​ ​និង​មិនគួរ​ចាត់ទុកជា​ការ​ជំនួស​ការ​ប្រឹក្សា​លម្អិត​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​បុគ្គលិក​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​ ​ធនាគារ​ឯកទេស​ ​ដូនពេញ​ឡើយ​។​
  • ​សេវាកម្ម​អាច​ត្រូវ​បាន​ដកចេញ​ ​ឬ​កែប្រែ​គ្រប់ពេល​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ ​ធនាគារ​ឯកទេស​ ​ដូនពេញ​ដោយ​មិន​មានការ​ជូនដំណឹង​ឡើយ​។